Szukaj
Infolinia 602340769
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
www.zabawyraj.pl

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania i realizacji Zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
2. Niniejszy regulamin dotyczy zamówie
ń składanych począwszy od dnia 1 lutego 2022 r. i zastępuje wszelkie dotychczasowe Regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną i regulaminy Sklepu Internetowego.
3. Sklep internetowy dzia
łający pod adresem www.zabawyraj.pl prowadzony jest przez EMEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łazach, ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Magdalenka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000730219, NIP: 1231396978, REGON: 380081981. Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Łazy. Adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@zabawyraj.pl, tel. +48 602 340 769.
4. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie
www.zabawyraj.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu. Jeśli nowy Produkt posiada uszkodzenia lub wady nie powodujące jego niezdatności do użycia, informacja o tym będzie podana w opisie Produktu. Jeśli Produkt był używany, wyraźna informacja o tym będzie podana w opisie Produktu.
5. Przedmiotem
świadczenia o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest sprzedaż Produktów określonych na stronie internetowej www.zabawyraj.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.
6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsi
ębiorców będących klientami Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
7. Sklep
www.zabawyraj.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Ka
żdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.zabawyraj.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Warunkiem z
łożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
10. Sklep
www.zabawyraj.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz innych krajów.
11. W przypadku zakupu okre
ślonych Produktów, Klient musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo u
żyte na stronie internetowej Sklepu www.zabawyraj.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu www.zabawyraj.pl użyte są w celach informacyjnych.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj
ą zastosowanie przepisy:
a. Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w
łaściwe przepisy prawa polskiego. 

§ 2. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.
Klient - osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3.
Sprzedawca - EMEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łazach, ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Magdalenka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000730219, NIP: 1231396978, REGON: 380081981.
4.
Sklep - sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zabawyraj.pl.
5.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8.
Konto - zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym dotyczących danego Klienta i składanych przez niego Zamówień, do którego dostęp wymaga podania loginu i hasła.
9.
Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10.
Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11.
Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, formy płatności, metody dostawy.
12.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14.
Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają aktualny podatek VAT.
15.
E-mail - adres poczty elektronicznej.
16.
Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Produktów i treści dostępnych w Sklepie.
17.
Czat - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom, umożliwiająca prowadzenie rozmów między aktualnie zalogowanymi Klientami, a przedstawicielami Sprzedawcy.
18.
Program Lojalnościowy – program udostępniony przez Sprzedawcę polegający na premiowaniu każdego zakupu punktami (proporcjonalnie do wydanej kwoty), które Klient może następnie wymienić na kod rabatowy.


§ 3. Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a. zawieranie Umów Sprzeda
ży Produktu,
b. prowadzenie Konta w Sklepie,
c. Newsletter,
d. Czat,
e. zamieszczanie opinii i komentarzy.
2.
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu tre
ści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
4. Klient zobowi
ązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Klient zobowi
ązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności do podania prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
6. Klienta obowi
ązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Recenzje i opinie przekazywane przez Klientów s
ą akceptowane przez Sprzedawcę przed publikacją na stronie Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
a. powszechnie uznane za obra
źliwe lub wulgarne,
b. o charakterze rasistowskim,
c. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d. nosz
ące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e. naruszaj
ące prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f. wprowadzaj
ące w błąd innych Klientów. 

§ 4. Kontakt ze Sklepem

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.00.
1. Adres Sprzedawcy: EMEM Sp. z o.o., ul. Turkusowa 7/2, 05-552
Łazy
2. Adres e-mail Sprzedawcy:
sklep@zabawyraj.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 602 340 769
4. Formularz kontaktowy na stronie Sklepu w zak
ładce „Kontakt

§ 5. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urz
ądzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox,
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. w
łączona obsługa plików cookies i Java Script,

§ 6. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przegl
ądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Na ko
ńcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. W przypadku Umowy obejmuj
ącej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs
ądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
6. Akceptuj
ąc Regulamin Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentu sprzedaży, w tym faktury VAT w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgoda na otrzymanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania dokumentu sprzedaży w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 7. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Klienta:
a. imi
ę i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. adres zamieszkania.
W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza login oraz has
ło.
2. Rejestracja Konta wymaga ponadto zaakceptowania przez Klienta:
a. Regulaminu,
b. Polityki prywatno
ści i cookies,
3. Za
łożenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4. Logowanie si
ę na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §4.

§ 8. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na realizację przez Sprzedawcę subskrypcji Newslettera.
2. Subskrypcja Newslettera dokonywana jest przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub bezpo
średnio na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie adresu e-mail Klienta i potwierdzenie przyciskiem „Subskrybuj” lub równoznacznym.
3. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodp
łatna.
4. Subskrypcja Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony, Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 4 Regulaminu lub poprzez kliknięcie w link umieszczony w przesłanej w ramach Newslettera wiadomości.

§ 9. Zasady składania Zamówienia

1. Klient może złożyć Zamówienie na Produkty dostępne w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia przyjmowane s
ą za pośrednictwem strony internetowej www.zabawyraj.pl.
3. W celu z
łożenia Zamówienia należy:
a. zalogowa
ć się do Sklepu (opcjonalnie),
b. wybra
ć Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
c. zalogowa
ć się na Konto,
d. 
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić Zamówienie w określonym terminie,
e. klikn
ąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoznaczny.

§ 10. Informacje o promocjach

1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się informacje o aktualnych promocjach.
2. Promocja mo
że być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia obj
ętego promocją jest określony zestaw Produktów, odstąpienie Klienta od Umowy może dotyczyć wyłącznie całego zestawu Produktów. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład określonego zestawu promocyjnego.
4. Promocje w Sklepie nie podlegaj
ą łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
5. Promocje mog
ą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania.
6. Jeżeli w warunkach promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Produktów objętych promocją, promocja taka obowiązuje do czasu wyczerpania puli przewidzianych do niej Produktów.

§ 11. Realizacja Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §8 Regulaminu.
2. Po z
łożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku p
łatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4.
Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Na termin dostawy Produktu sk
łada się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a. czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 14 dni roboczych,
b. dostawa Produktu przez przewo
źnika następuje w terminie przez niego deklarowanym.
6. W przypadku zamówienia Produktów o ró
żnych terminach dostawy:
a. terminem dostawy jest najd
łuższy podany termin.
b. Klient ma mo
żliwość żądania dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p
łatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatnicząpoczątek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Formy dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
10. Dostawa Produktu na terenie poza granicami Polski wymaga wcześniejszego ustalenia między Sprzedawcą a Klientem sposobu oraz kosztu dostawy do określonego kraju.

§ 12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane s
ą przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mog
ą być:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesy
łką paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p
łatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13. Własność intelektualna

1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie treści udostępniane Klientowi w Sklepie www.zabawyraj.pl, w tym niniejszy Regulamin, są chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Klientowi na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
2. W szczególności zabronione jest wszelkie kopiowanie, reprodukcja, przekazywanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa
żnych przyczyn to jest:
a. zmiany przepisów prawa,
b. zmiany sposobów p
łatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj
ą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a. Kodeksu cywilnego;
b. ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c. ustawy o prawach konsumenta,
d. ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzysta
ć z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl