Szukaj
Infolinia 602340769
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i cookies w Sklepie Internetowym
www.zabawyraj.pl

 


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu Internetowego www.zabawyraj.pl (dalej jako „Sklep”).
Dane osobowe s
ą przetwarzane na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”). W związku z tym informujemy, że:


§ 1. Postanowienia ogólne

1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.zabawyraj.pl jest EMEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łazach, ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Magdalenka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000730219, NIP: 1231396978, REGON: 380081981 (dalej jako „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Szanujemy prawo do prywatno
ści i dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów. W tym celu w Sklepie www.zabawyraj.pl wykorzystywany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
3. Dane osobowe podawane przez Klienta w celu realizacji Zamówie
ń lub subskrypcji Newslettera są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Klientem jest ka
żda osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. Niniejsza Polityka Prywatno
ści i cookies obowiązuje od dnia 26 lipca 2020 r. i zastępuje wszelkie dotychczasowe Polityki Prywatności i cookies.
6. Wszelkie skargi zwi
ązane z przetwarzaniem danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 2. Administracja danych

1.Usługodawca jest Administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient odwiedza Sklep Internetowy, dokonuje zakupu Produktu, zakłada Konto w Sklepie, kontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail lub telefonicznie, to Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane Klienta takie jak:
a. imi
ę i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. adres dostawy

d. numer telefonu kontaktowego,
e. Klient b
ędący przedsiębiorcą powinien podać dodatkowe dane, do których zaliczają się w szczególności nazwa firmy oraz jej numer NIP.
2. Dane osobowe przetwarzane s
ą na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w nast
ępujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. poprzez gromadzenie plików cookies (patrz polityka plików cookies).
4. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta. Podanie przez Klienta danych okre
ślonych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych, Umowa nie będzie mogła być zawarta.
5. Dane osobowe przetwarzane s
ą:
a. zgodnie z przepisami dotycz
ącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdro
żoną Polityką Prywatności,
6. Dane osobowe przetwarzane s
ą w następujących celach:
a. umo
żliwienia kontaktu z Klientami, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony www.zabawyraj.pl, w tym dokonywania transakcji na platformie handlowej Sklepu i wykonania płatności za towary sprzedane w Sklepie Internetowym,
b. dostawy zamówionych lub przekazywanych Produktów,
c. obs
ługi reklamacji,
d. zapewnienia obs
ługi usług płatniczych,
e. ewentualnej windykacji nale
żności,
f. prowadzenia analiz statystycznych,
g. za
łożenia i prowadzenia Konta w Sklepie,
h. zapewnienia obs
ługi Konta i transakcji Klienta,
i. udost
ępnienia usługi Newsletter,
j. utrzymania sesji Klienta Sklepu po zalogowaniu, dzi
ęki której Klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
k. organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których Klienci mog
ą wziąć udział,
l. zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
m. dla celów marketingowych, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych,
n. monitorowania aktywno
ści wszystkich i konkretnych Klientów obejmujące m.in. oglądane towary itp.,
o. zapewnienia bezpiecze
ństwa świadczonych Usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
7. Ka
żdy Klient, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych / Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8. W celu realizacji uprawnie
ń, o których mowa powyżej Klient może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@zabawyraj.pl albo pisemnie na adres Administratora.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwi
ązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

10. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Dane osobowe b
ędą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do:
a. Google
12. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych określanych jako “Privacy Shield”, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
13. EMEM Sp. z o.o. prowadzi sprzeda
ż Produktów również za pośrednictwem platformy Allegro.pl. Administratorem danych osobowych Klienta na Allegro.pl jest Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. EMEM Sp. z o.o. staje się Administratorem danych osobowych Klientów, którzy dokonają zakupu w jednym z serwisów prowadzonych przez EMEM Sp. z o.o. na Allegro.pl. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania Zamówienia, czyli umowy sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:
a. imi
ę i nazwisko
b. adres dostawy
c. adres e-mail
d. numer telefonu
e. nazwa firmy
f. NIP
g. nazwa u
żytkownika na Allegro.pl
14. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w serwisach spo
łecznościowych są odpowiednio Facebook. Instagram, Twitter, LinkedIn, Google. EMEM Sp. z o.o staje się Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób, które weszły w interakcję (np. polubienie, udostępnienie, komentarz, etc.) z profilem prowadzonym przez EMEM Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest konieczne do użycia narzędzi do komunikacji udostępnianych przez poszczególne serwisy społecznościowe. Przetwarzane dane mogą żnić się w zależności od konkretnego serwisu społecznościowego.
15. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez us
ługodawców serwisów społecznościowych, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych serwisów:
a. Facebook –
https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
b. Instagram –
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
c. Twitter –
https://twitter.com/en/privacy,
d. Google –
https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
e. LinkedIN –
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
16. Administrator ma prawo udost
ępniać dane osobowe Klienta oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
17. Poza Administratorem dost
ęp do danych Klienta mogą otrzymać firmy zajmujące się hostingiem, dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych oraz podmioty współpracujące przy realizacji Zamówień, świadczące usługi kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem o powierzeniu danych i/lub umowy o zachowaniu poufności.
18. W Sklepie Internetowym
www.zabawyraj.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
19. Je
śli Klient wyraził zgodę na zapis do Newslettera, podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu Internetowego 
www.zabawyraj.pl. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. W celu realizacji z tego uprawnienia prosimy o przesłanie prośby o usunięcie z listy mailingowej na adres e-mail sklep@zabawyraj.pl.
20. Sklep
www.zabawyraj.pl daje Klientowi możliwość otrzymania powiadomienia, gdy niedostępny produkt znów będzie na stanie. Klient może podać swój adres e-mail jeżeli chce otrzymać powiadomienie o ponownej dostępności produktu w danym momencie niedostępnego.

 

§ 3. Pliki cookies

Sklep internetowy www.zabawyraj.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www Sklepu i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera Klienta. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Sklepem, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotycz
ą:
a. adresu IP,
b.
źródła odwiedzin
c. typu wykorzystywanej przegl
ądarki,
d. j
ęzyka,
e. rodzaju systemu operacyjnego,
f. dostawcy us
ług internetowych,
g. informacji o czasie, dacie, lokalizacji
h. informacji przesy
łanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane s
łużą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje u
żytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Sklepu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy EMEM Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
5. Pliki cookies zamieszczane w urz
ądzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców, partnerów, serwisy społecznościowe, takie jak: Facebook. Instagram, Twitter, LinkedIn, Google.
6. W ramach Sklepu stosowane s
ą trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz analityczne.

a. sesyjne (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b. sta
łe (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
c. analityczne cookies umo
żliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości Sklepu, pomagają lepiej zorganizować jego układ. Analityczne cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, typie strony, z jakiej został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Sklepu. Informacje te 
nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
7. Ze wzgl
ędu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Sklepie mogą być stosowane następujące ich rodzaje:
a. niezb
ędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
b. pliki cookies s
łużące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
c. wydajno
ściowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
d. funkcjonalne pliki cookies, umo
żliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
e. statystyczne s
łużące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych,
f. reklamowe pliki cookies, umo
żliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8. Klient w ka
żdej chwili ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera, wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl